Ferreavalves
Image default
Bedrijven

AR4 en de energie-efficiëntie beleid

AR4 heeft in zijn verschillende onderdelen aangetoond dat een verbeterde energie-efficiëntie een belangrijke rol zal spelen in onze mitigatietaak. In de volgende paragrafen vatten we het bewijs samen dat AR4 het belang van een verbeterde efficiëntie heeft aangetoond.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie.

De vermindering van de energie-intensiteit heeft de afgelopen drie decennia een belangrijke rol gespeeld bij het verminderen van de CO2-uitstoot van de samenleving, met de grootste rol in het laatste decennium van de vorige eeuw. Verwacht mag worden dat dit de komende drie decennia een vitale rol zal blijven spelen, zelfs zonder een belangrijk klimaatbeleid. Bij gebrek aan ambitieus beleid zal de groei van het inkomen per hoofd van de bevolking, eventueel in combinatie met een toenemende koolstofintensiteit, echter zwaarder wegen dan de verbetering van de energie-intensiteit. Hoewel veel factoren bijdragen tot de verandering van de energie-intensiteit (structurele veranderingen, enz.), kan deze indicator ook als een goede indicator worden gebruikt om veranderingen in de energie-efficiëntie te suggereren.

Naast deze business-as-usual verbetering van de energie-efficiëntie, heeft AR4 aangetoond dat energie-efficiëntie een belangrijke rol te spelen heeft bij het tegengaan van de klimaatverandering. Figuur 3 laat bijvoorbeeld zien dat energiebesparing en -efficiëntie in de meeste modellen in de periode tot 2030 in de meeste modellen de op een na grootste rol spelen bij het behalen van de klimaatstabilisatiedoelstellingen. Naarmate de tijdspanne toeneemt tot een eeuw en de emissiereductiedoelstellingen steeds ambitieuzer worden, wordt het belang van energie-efficiëntie verminderd in vergelijking met opties die een koolstofarme energievoorziening vertegenwoordigen, maar het blijft zeer belangrijk.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie.

Om een beter idee te krijgen van het relatieve belang van een verbeterde efficiëntie versus een koolstofarme energie, heeft de AR4 een hoeveelheid ontwikkeld die “responsindex” wordt genoemd. Deze index wordt afgeleid door de verhouding te nemen tussen de emissiereducties in het specifieke scenario door een betere energie-efficiëntie en die welke worden bereikt door een vermindering van de koolstofintensiteit. Koolstofintensiteitsreducties omvatten het totale effect van de vervanging van fossiele brandstoffen door koolstofarme energiebronnen en het afvangen en opslaan van kooldioxide.

Figuur 4 toont hoe deze index verandert in functie van de stabilisatiedoelstellingen en in de loop van de tijd. Het toont aan dat energie-efficiëntie op korte termijn de belangrijkste rol speelt, behalve in zeer lage stabilisatiescenario’s, waar de bijdrage ongeveer gelijk is aan die van de ontkoling. De mitigatie respons verschuift van energie-efficiëntie naar een lagere koolstofintensiteit op de langere termijn en ambitieuzere klimaatstabilisatiedoelstellingen. De belangrijkste reden die door het AR4 achter deze trends wordt geïdentificeerd, is dat de kosten van verdere efficiëntieverbetering op de langere termijn naar verwachting zullen stijgen, terwijl die van koolstofarme energiebronnen naar verwachting zullen dalen, waardoor deze laatste categorie aantrekkelijker wordt.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie.

Na te hebben aangetoond dat energie-efficiëntie een centrale rol speelt bij het beperken van de klimaatverandering, laten we onderzoeken welke sectoren de grootste kansen voor efficiëntieverbetering bieden. Een van de misschien wel de meest geciteerde cijfers van het rapport van Werkgroep III van AR4, SPM 6, dat hier als Fig. 5 wordt weergegeven, geeft antwoord op deze vraag. De figuur identificeert het economische mitigatiepotentieel in 2030 in de verschillende sectoren van de economie bij drie verschillende koolstofprijsniveaus: onder de USD20/tonCO2-equivalent, onder de 50 en onder de 100. De cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van de werkgroep die in 2030 in de verschillende sectoren van de economie is bereikt. Gebouwen hebben het grootste lagekostenpotentieel en het overgrote deel hiervan is te danken aan maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Tegen 2030 kan ongeveer 30% van de verwachte broeikasgasemissies in de bouwsector worden vermeden met netto economisch voordeel. Andere sectoren waar efficiëntie een belangrijke rol kan spelen, zijn het vervoer en de industrie, die ook aanzienlijke mogelijkheden hebben om de efficiëntie tegen lage kosten te verbeteren. Uit de figuur blijkt duidelijk dat sectoren met een groot energie-efficiëntiepotentieel een belangrijk deel van de mogelijkheden om de kosten te beperken, in belangrijke mate bijdragen tot het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering.
Het feit dat er een groot potentieel bestaat voor een negatieve kostenverbetering van de energie-efficiëntie (d.w.z. mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren (d.w.z. mogelijkheden om de kosten te beperken die eerder een nettowinst dan een nettokostprijs met zich meebrengen) betekent uiteraard dat er ernstige belemmeringen bestaan voor economisch rationele beslissingen om dat potentieel te benutten. Er zijn inderdaad veel factoren geïdentificeerd die als barrières fungeren.

Figuur 6 laat zien dat het negatieve kostenpotentieel in de bouwsector in overgangseconomieën groter is dan in alle andere sectoren samen. Dit geldt ook wanneer de mogelijkheden om de kosten van minder dan 20 USD/tCO2e te beperken, in aanmerking worden genomen. Dit wordt veroorzaakt door gesubsidieerde energieprijzen die gedurende lange tijd worden gehandhaafd, waardoor economisch optimale investeringen in energie-efficiëntie niet mogelijk waren. Concreet betekent dit dat in de meeste overgangseconomieën de energieprijzen in het communistische tijdperk decennialang zwaar gesubsidieerd werden, wat resulteerde in een zeer slechte energievoorraad van gebouwen.

Samengevat, het AR4 somt ruimschoots bewijs op dat de mogelijkheden voor goedkope broeikasgasemissiereductie door verbeterde energie-efficiëntie alomtegenwoordig zijn, en dit is misschien wel onze belangrijkste hefboom voor klimaatstabilisatie-inspanningen op de korte termijn.

https://www.youtube.com/channel/UC4omOlrRPf2TX1yiOa15PVQ

Gerelateerde artikelen

Kies voor verhuur van podiumonderdelen en installaties voor geluid door dit bedrijf uit Rotterdam

Een tweedehands auto kopen doet u in Dordrecht

De geschiedenis van de natuurfilosofie